۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۲/۱۲

 

واگذاری امور خدمات رتبط با آموزش معاونت آموزشی

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  15

 تاریخ  

۱۳۹۷/12/1

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/12/12

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13:30 تاریخ ۱۳۹۷/12/13

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه