۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۲/۱۰
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۸/۲/۱۷
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۸/۲/۲۸

 

امور اجر، نظارت و نگهداری تجهیزات و خدمات رایانه ای

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

1398/2/16

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  1398/2/28

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ 1398/2/29

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

*محل فروش اسناد  كرمان-ابتدای جاده هفت باغ علوی-دانشگاه علوم پزشكي- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - اداره تدارکات

دریافت سایر اسناد مناقصه