۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۰/۱۹
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۱/۱

 

واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهربابک

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  ۱۵ 

 تاریخ  

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/۱۱/۱

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  ۱۳ تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه