۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۰/۲۴
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۰/۲۴

 

واگذاری خرید خدمت حجمی مدیریت خدمات دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  12 

 تاریخ  

۱۳۹۷/۱۰/24

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/10/24

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  15 تاریخ ۱۳۹۷/10/24

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه