۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

متخصص توانبخشی وطب فیزیکی : آقای دکتر علی کارگر

یکشنبه و سه شنبه عصر: ساعت 17 تا 19

 

خانم دکتر سعیده نجارزاده

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه صبحها ساعت 9 تا 12

 

گرفتن نوارعصب وعضله / تزریق دست ومفصلی

 

نوبت گرفتن به یکی از روشهای نوبت دهی

 

ظرفیت ویزیت : 20نفر در روز