۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

آدرس سایت : http://nobat.kmu.ac.ir

 

راهنمای گرفتن نوبت اینترنتی1

 

راهنمای گرفتن نوبت اینترنتی2

 

می توانید در طول شبانه روز و برای 7روز آینده از پزشکان موردنظرتان نوبت گرفته و ثبت نمایید.