۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

                           

 

دکتر علیرضا فارسی نژاد
رشته تحصیلی     

درجه علمی           

مرتبه علمی                                
پست الکترونیک    

            

 

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

دکترای تخصصی

استادیار
 afarsinejad@kmu.ac.ir

 

 

 

 

                         

 

دکتر رضا وحیدی
رشته تحصیلی     

درجه علمی           

مرتبه علمی          
پست الکترونیک    

           

 

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکترای تخصصی

استادیار

reza.vahidi2009@gmail.com