۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور

 

                         

دکتر علیرضا فارسی نژاد

رشته تحصیلی     

درجه علمی

مرتبه علمی

پست الکترونیک           

  

           

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

دکترای تخصصی

استادیار   

afarsinejad@kmu.ac.ir

 

 

علی درخشانی 
رشته تحصیلی     

درجه علمی           

پست الکترونیک    

 

 

زیست پزشکی

دانشجوی دکترای تخصصی

derakhshani.sci@gmail.com

 

دکتر محمد جواد میرزائی پارسا 
رشته تحصیلی     

درجه علمی   

مرتبه علمی   

پست الکترونیک    

 

 

نانو تکنولوژی پزشکی

 دکترای تخصصی

استادیار

M_pars@razi.tums.ac.ir

 

دکتر رضا وحیدی

رشته تحصیلی     

درجه علمی           

مرتبه علمی          
پست الکترونیک

 

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دکترای تخصصی

استادیار

reza.vahidi2009@gmail.com

دکتر مهناز امیری

رشته تحصیلی     

درجه علمی         

پست الکترونیک

 

نانوشیمی

دکترای تخصصی

ma.amiri@kmu.ac.ir