۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد

                  

 

زهرا عامری 
رشته تحصیلی 

درجه علمی                   

پست الکترونیک    

 

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

amerizahra8@gmail.com

 

سیده مهرناز کوهبنانی نژاد
رشته تحصیلی

درجه علمی                  

پست الکترونیک    

 

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

Mehrnaz.kouhbanani@yahoo.com

نوشین پوریزدانپناه
رشته تحصیلی

درجه علمی                   

پست الکترونیک    

 

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

noushinpouryazdanpanah@gmail.com

مریم ثمره صلواتی 
رشته تحصیلی

درجه علمی                   

پست الکترونیک 

 

 

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

ma_samareh@yahoo.com