۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد

تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب از اسفند ماه سال 1391 مراحل ابتدایی تأسیس را طی کرده و بدین منظور جلسات متعددی باریاست محترم دانشگاه،مسؤول محترم دفتر نهاد مقام معظم رهبری، معاونت تحقیقات و فناوری در جهت راه اندازی این مرکز صورت پذیرفت که نهایتاً مصوب شد مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب زیر نظرمستقیم دفتر ریاست دانشگاه و مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب زیر نظر معاونت تحقیقات فعالیت خودرا آغاز نماید.  طی جلسه با مسؤول بخش دینی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و بخش قرآنی معاونت فرهنگی وزارتخانه در زمینه راه اندازی مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب؛ که طبق آخرین آمار وزارتخانه درکل کشور تنها دانشگاه بقیه الله، فعالیت دین پژوهی دارد که در طی4سال فعالیت، توانسته موافقت اصولی را از وزارتخانه کسب نماید.مابقی دانشگاه ها در زمینه طب سنتی فعالیت دارند.در راستای آغاز فعالیت مرکز بازدید نماینده مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب از مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم و گفتگو با حاج آقا ملکی مسؤول این بخش و مدیر مدرسه معصومیه قم در زمینه مقالات،پایان نامه ها و نشریه علمی پژوهشی وقول همکاری در راستای پربارکردن بخش دینی مرکز را دادند.

هماهنگی هایی با دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جهت ارسال چارت مرکز و اساسنامه وقول همکاری ایشان در بخش دینی مرکز صورت پذیرفت.

همچنین هماهنگی هایی با آقای دکتر رضایی رئیس بخش پژوهشی قرآن و حدیث دانشگاه مجازی المصطفی العالمیه و معرفی 3نفر از دانشجویان دوره دکترای فقه و سلامت این دانشگاه و ارسال اساسنامه اولیه در زمینه همکاری آن دانشگاه بامرکز صورت پذیرفت.

همچنین بازدید از دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم و صحبت با معاون آموزشی و معاون پژوهشی و قول همکاری در قالب تفاهم نامه بازدید از دانشگاه بقیه الله،شهید بهشتی و دانشگاه قم وجمع آوری اطلاعاتی در زمینه عملکرد مراکز تحقیقاتی بین رشته ای بازدید از مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم و گفتگو با حاج آقا ملکی مسؤول این بخش و مدیر مدرسه معصومیه قم در زمینه مقالات،پایان نامه ها و نشریه علمی پژوهشی وقول همکاری در راستای پربارکردن بخش دینی مرکز بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه جهت پیشبرد بهتر اهداف مرکز در زمینه دانشجویی،هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی صورت گرفته که اعلام آمادگی آنان را جهت همکاری با مرکز به همراه داشته است.

ارسال اولیه مدارک اعضای هیئت مؤسس مرکز به وزارتخانه واصلاح مجدد مدارک جهت تصویب مرکز در جلسه دوم از جمله اقدامات مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب در زمینه راه اندازی و آغاز به کار بوده است.