۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21

 

اجرایی سازی بسته های تحول و نوآوری98/1/21

 

این جلسه با هدف پیشبرد برنامه های بسته های تحول ونوآوری در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید. درابتدای جلسه جناب آقای دکترملک پورضمن خوشامدگویی وتبریک سال نو به موضوع بارگذاری مستندات مربوط به اقدامات انجام شده در راستای بسته های تحول و نوآوری آموزش درسامانه برنامه ریزی عملیاتی و همچنین سیاست تنظیم قرارداد با مسئولین بسته ها وتخصیص بودجه به بسته های تحول ونوآوری درسال جاری پرداختند.

سرکارخانم دکترنوری حکمت درباره اقداماتی که درسال گذشته دربسته های تحول ونوآوری انجام شده وارزیابی های درون منطقه ای وبرون منطقه ای مطالبی مطرح نمودند.

خانم دکتر بهزادی، مسوول دبیرخانه تحول و نوآوری آموزش دانشگاه از کلیه مسوولین بسته ها خواسته شد فعالیت های مورد نظر برای پیاده سازی الزامات بسته های مربوطه را لیست نموده و به همراه برآورد هزینه ها، تا پایان فروردین ماه تحویل دهند.

هرکدام ازمسئولین بسته ها نیزدرباره قرارداد به ازای تک تک اقدامات درج شده دربرنامه یا محورهای بسته وهزینه عملیاتی شدن آن به بحث وگفتگو پرداختند.