۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد

 

 

 

آدرس -ابتدای بلوار هفت باغ - پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -معاونت آموزشی

 

تلفن تماس :31325335-034

 

فاکس :31325347-034

 

پست الکترونیک :maryam_macky@yahoo.com