۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد

ردیف

نام و نام خانوادگی

بسته طرح تحول

شماره تماس

1

الیاس حسین زاده

آینده نگاری و مرجعیت علمی

0914 249 6065

2

محمد گلپایگانی

دانشگاه های نسل سوم

0913 863 4714

3

سمیه دهقانی

آموزش پاسخگو

09171354871

4

علیرضا رفعتی

توسعه و ارتقاء زیرساخت ها

0913 179 6243

5

زهرا ایمانی

اعتلای اخلاق حرفه ای

0913 179 2297

6

عباس دهداری راد

بین المللی سازی

0937 599 7740

7

محدثه بلوردی

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های

0913 445 8149

8

مجید امیری قرقانی

توسعه راهبردی

0917 305 8349

9

قاسم زارع

آمایش سرزمینی و ماموریت گرایی

0913 250 4370

10

جواد کروژده

اعتباربخشی

 (مدیر EDC و مسئول بسته های طرح تحول)

0915 972 8097

11

طاهر اکبری سعید

توسعه آموزش مجازی

0919 396 5706