۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
کرمان
رابر
بافت
بردسیر
ارزوئیه
راور
زرند
کوهبنان
شهربابک