۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
کرمان
ارزوئیه
بافت
بردسیر
رابر
راور
زرند
شهربابک
کوهبنان