۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

             تعداد تخت: 22

             ضریب اشغال:  60.96