۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين

 

 
  نام و نام خانوادگی
 
 
تحصيلات
 
رشته تحصيلي
 
        شغل                            
 
دانلود رزومه
 
 ارتباط
         
                 

 

 

  دکتر مژگان سنجری

 
   فوق تخصص
 
 
   غدد داخلی
 
 
        استاديار
         
 
          
                
 
   mjnsanjari@yahoo.com 
     
دکتر غلامرضا اسدی کرم
   دکتری
      بيوشمی
           استاد
 
        
 

     asadi_ka@yahoo.com

        
دکتر عباس اطمينان
 متخصص
 کليه  و مجاری        ادراری
 
        
 abbas_etminan@yahoo.com
 
دکتر احمد انحصاری
 متخصص
 راديولوژی
        استاد
       
     
 
 
 a.enhesari@yahoo.com
 
دکتر طيبه برهانی نژاد
 متخصص
 داخلی
 
       
 tborhaninejad@yahoo.com
 
دکتر محمد خاکساری
     دکتری
    فيزيولوژی
         استاد
 
      
 

 

         khaksar38@yahoo.co.uk

دکتر مريم دليلی
 متخصص زنان
 فوق تخصص جنین شناسی
 
       
 mar_dalili@yahoo.com
 
دکتر فريده دوستان
 دکتری
علوم تغذیه
 استاديار
       
 f_doostan@kmu.ac.ir
 
 
 
دکتر  زهرا سلطانی
 
دکتری
 
 
 فيزيولوژی
 
 
 دانشيار
 
      

 

 
     
      soltaniy@yahoo.com
 
 
دکتر نادر شاهرخی
 
 
 دکتری
 
 
  فيزيولوژی
 
 
    دانشيار
     
      
 
 
 nshahrokhisa@yahoo.com
  
 
دکتر محمد شعبانی
  
دکتری
 
 
 فيزيولوژی
 
 
   دانشيار
   
       
 

shabanimoh@yahoo.com

                            
دکتر کلثوم سعيدی
 
 
 
       
 kolsoum.saeidi@gmail.com
 
دکتر سارا شفيعی پور
 
 
 
       
 sarashafieipour@yahoo.com
 
دکتر محمد شکيبائی
 
 
 دانشيار گروه آموزشی ميكرب ويروس وايمني شناسي
       
      
 
mohammadreza.shakibaie@gmail.com
 

 

        
دکتر علی اصغر عربی ميانرودی
 متخصص گوش و حلق و بينی
 
 
      
 mrarabi@yahoo.com
 
دکتر زهره عقابيان
 
 
 
      
 zoghabian@yahoo.com
 
دکتر حسين فلاح
 
 
 
      
 Hf59ma@gmail.com
 
 
دکتر محمد حسين گذشتی
 
 فوق تخصص غدد
 
 
   
  
 
 
 drgozashti@yahoo.com
 
دکتر مسعود مايل
 
 
 
     
     
 
 
 masoud.mayel@gmail.com
 
دکتر رضا ملک پور افشار
  دکتری

 

پاتولوژي
دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان
       
 malekpour@kmu.ac.ir
    
دکتر فاطمه موسوی
 فوق تخصص کليه
 
 
      
    
 
 
Drmsmousavi@gmail.com
 
دکتر غلامعباس محمدی
 
Ph.D
بيوشيمی پزشکی
دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان
       
 

gh_mohammadi@kmu.ac.ir

دکتر فاطمه ميرزائی
 
 
 
 
 
       
 fatemehmirzaee@yahoo.com
 
دکتر نوذر نخعی
 
Ph.D
 
پزشكي اجتماعي
 
دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 
       
 

 

nakhaeen@yahoo.com

احمد نقيب زاده
 دکتری
 اپيدميولوژی
 
       
 Anaghibzadeh61@gmail.com
 
 
دکتر غلامرضا يوسف زاده
 

فوق تخصص غدد

 
 
 دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان
     
      
 
 
 dryousefzadeh@yahoo.com
 
 
دکتر رستم يزدانی
    فوق تخصص ريه
 
 
   
     
 
 
 Drryazdani@yahoo.com
 
دکتر زهرا حاجی         عليزاده
    دانشجو       دکتری
 فيزيولوژی 
 
   
     
 
 
 zahra.hajalizadeh@gmail.com
 
الهام عباسلو
    فوق    ليسانس
 فيزيولوژی 
پژوهشگر فيزيولوژی
     
     
 
elhamabbasloo@yahoo.com

 

 
 
فرشته اخلاقی نسب
 
 
 کارشناس ارزشيابی مرکز غدد
     
f.akhlaghinasab@gmail.com