۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تحصيلات

رشته تحصیلی

 شغل

دانلود رزومه

ارتباط

         

                 

 

 

  دکتر مژگان سنجری

 

   فوق تخصص

 

 

   غدد داخلی

 

 

        استاديار

         

 

          

                

 

   mjnsanjari@yahoo.com 

     

دکتر غلامرضا اسدی کرم

   دکتری

      بيوشمی

           استاد

 

        

 

     asadi_ka@yahoo.com

        

دکتر عباس اطمينان

 متخصص

 کليه  و مجاری        ادراری

 

        

 abbas_etminan@yahoo.com

 

دکتر احمد انحصاری

 متخصص

 راديولوژی

        استاد

       

     

 

 

 a.enhesari@yahoo.com

 

دکتر طيبه برهانی نژاد

 متخصص

 داخلی

 

       

 tborhaninejad@yahoo.com

 

دکتر محمد خاکساری

     دکتری

    فيزيولوژی

         استاد

 

      

 

 

         khaksar38@yahoo.co.uk

دکتر مريم دليلی

 متخصص زنان

 فوق تخصص جنین شناسی

 

       

 mar_dalili@yahoo.com

 

دکتر فريده دوستان

 دکتری

علوم تغذیه

 استاديار

       

 f_doostan@kmu.ac.ir

 

 

 

دکتر  زهرا سلطانی

 

دکتری

 

 

 فيزيولوژی

 

 

 دانشيار

 

      

 

 

     

      soltaniy@yahoo.com

 

 

دکتر نادر شاهرخی

 

 

 دکتری

 

 

  فيزيولوژی

 

 

    دانشيار

     

      

 

 

 nshahrokhisa@yahoo.com

  

 

دکتر محمد شعبانی

  

دکتری

 

 

 فيزيولوژی

 

 

   دانشيار

   

       

 

shabanimoh@yahoo.com

                            

دکتر کلثوم سعيدی

 

 

 

       

 kolsoum.saeidi@gmail.com

 

دکتر سارا شفيعی پور

 

 

 

       

 sarashafieipour@yahoo.com

 

دکتر محمد شکيبائی

 

 

 دانشيار گروه آموزشی ميكرب ويروس وايمني شناسي

       

      

 

mohammadreza.shakibaie@gmail.com

 

 

        

دکتر علی اصغر عربی ميانرودی

 متخصص گوش و حلق و بينی

 

 

      

 mrarabi@yahoo.com

 

دکتر زهره عقابيان

 

 

 

      

 zoghabian@yahoo.com

 

دکتر حسين فلاح

 

 

 

      

 Hf59ma@gmail.com

 

 

دکتر محمد حسين گذشتی

 

 فوق تخصص غدد

 

 

   

  

 

 

 drgozashti@yahoo.com

 

دکتر مسعود مايل

 

 

 

     

     

 

 

 masoud.mayel@gmail.com

 

دکتر رضا ملک پور افشار

  دکتری

 

پاتولوژي

دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان

       

 malekpour@kmu.ac.ir

    

دکتر فاطمه موسوی

 فوق تخصص کليه

 

 

      

    

Drmsmousavi@gmail.com

 

دکتر غلامعباس محمدی

 

Ph.D

بيوشيمی پزشکی

دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان

       

 

gh_mohammadi@kmu.ac.ir

دکتر فاطمه ميرزائی

 

 

 

 

 

       

 fatemehmirzaee@yahoo.com

 

دکتر نوذر نخعی

 

Ph.D

 

پزشكي اجتماعي

 

دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 

       

nakhaeen@yahoo.com

احمد نقيب زاده

 دکتری

 اپيدميولوژی

 

       

 Anaghibzadeh61@gmail.com

 

 

دکتر غلامرضا يوسف زاده

 

فوق تخصص غدد

 

 

 دانشيار .دانشگاه علوم پزشكي كرمان

     

      

 dryousefzadeh@yahoo.com

 

 

دکتر رستم يزدانی

    فوق تخصص ريه

 

 

   

     

 Drryazdani@yahoo.com

 

دکتر زهرا حاجی         عليزاده

    دانشجو       دکتری

 فيزيولوژی 

 

   

     

 zahra.hajalizadeh@gmail.com

 

الهام عباسلو

    فوق    ليسانس

 فيزيولوژی 

پژوهشگر فيزيولوژی

     

     

 

elhamabbasloo@yahoo.com

 

 

 

فرشته اخلاقی نسب

 

 

 کارشناس ارزشيابی مرکز غدد

     

f.akhlaghinasab@gmail.com