۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين

 

 

 

برای دریافت فرم پروپوزال مرکز لطفاً روی قسمت پایین کلیک نمایید

 

      دانلود فرم پروپوزال

 

 

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات فارسی:

 

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ، پژوهشکده علوم فیزیولوژی بالینی و پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران

 

آدرس (Affiliation ) ما در مقالات انگلیسی:

              Endocrinology and Metabolism Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences Kerman, Iran.