۱۳۹۶ شنبه ۲۷ آبان

آزمايشگاه تحقيقاتی تخصصی بالينی مشترک با مرکز تحقیقات فیزیولوژی کرمان

 

در اين آزمايشگاه تست های آزمايشگاهی بخصوص آزمايشهايی که بطور معمول در آزمايشگاههای بالينی شهر قابل انجام نبوده و در سطح تحقيقاتی می باشند توسط پژوهشگران مرکز قابل انجام می باشد. هم اکنون اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه Elisa ،  الکتروفورز هنا ، اسپکتروفوتومتر visible ـ uv ، ميکروسکوپ فلورسنت،سونيکاتور جهت هموژنيزه کردن نمونه های بافتی آزمايشگاهی و دستگاههای معمولی آزمايشگاهی می باشد. در اين آزمايشگاه هم اکنون آزمايش های زير قابل انجام است: اندازه گيری غلظت آنتی بادی و آنتی ژنها در سرم و مايعات مختلف ، اندازه گيری مقادير هورمونهای مختلف در سرم خون انسان و حيوانات ، اندازه گيری سيتوکين ها ، اسکرينينگ تست HIV ، اندازه گيری IgE و ساير ايمونوگلوبولين ها، اندازه گيری آنتی بادی عليه H.pylpri ، اندازه گيری آنتی بادی ها در بيماری سيلياک، بررسی طرح پروتئين های سرم خون ( در بيماری های سيروز، سندرم نفروتيک، گاماپتی ها و ...) بررسی طرح هموگلوبين های مختلف در خون (برای تشخيص تالاسمی ها، هموگلوبينوپاتی ها و آنمی های ديگر) تشخيص هموگلوبين های fast  و ناپايدار در سرم خون . بررسی طرح ليپوپروتئين های سرم ، اندازه گيری آنتی نوکلوئر آنتی بادی (ANA) با روش فلورسنت و هموگلوبين HbA2 ( تشخيص تالاسمی مينور) و اندازه گيری هموگلوبين HbA1c (در ديابت ) می باشد. از دیگر تجهیزات این آزمایشگاه فريزر 80- درجه، فريزر 20- درجه، ست کامل وسترن بلات و سانتريفيوژ يخچال دار است و مسئول اين آزمايشگاه خانم زينب کردستانی می باشد.