۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

دکتر علی اکبر حقدوست

 

 

   - ریاست

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استاد

 

   تلفن       ۰۳۴۳۲۱۱۳۰۲۶

   ایمیل      ahaghdoost@kmu.ac.ir