۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

 

دکتر رضا دهنویه

 

 

   - قائم مقام ریاست و معاونت پژوهشی

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۲

   ایمیل     rdehnavi@gmail.com