۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

دکتر محمدرضا بانشی

 

 

   - قائم مقام ریاست

   - دکترای آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۰

   ایمیل     rbaneshi۲@gmail.com