۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

 

دکتر رضا خواجویی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۶

   ایمیل     r.khajouei@kmu.ac.ir

 


 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۵

   ایمیل     mhmhealth@gmail.com

 


 

دکتر محمدرضا بانشی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

   - دکتری آمار زیستی 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۵

   ایمیل     rbaneshi۲@gmail.com

 


 

دکتر حمید شریفی

 

 

   - رئیسمرکز تحقیقات مراقبت اچ ­آی­ وی و بیماری­های آمیزشی

   - دکترای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۹

   ایمیل     sharifihami@gmail.com

 


 

دکتر حسین صافی‌زاده

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

   - دکتری پزشکی اجتماعی 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۷

   ایمیل     hsafizade@kmu.ac.ir