۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

دکتر رضا خواجویی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی

   - دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۶

   ایمیل     r.khajouei@kmu.ac.ir

 


 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

   - دکترای سیاستگذاری سلامت

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۵

   ایمیل     va.yazdi@gmail.com

 


 

دکتر یونس جهانی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

   - دکترای آمار زیستی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۰۵

   ایمیل     yonesjahani@yahoo.com

 


 

دکتر حمید شریفی

 

 

   - رئیسمرکز تحقیقات مراقبت اچ ­آی­ وی و بیماری­های آمیزشی

   - دکترای اپیدمیولوژی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن      ۳۱۳۲۵۴۰۹

   ایمیل     sharifihami@gmail.com

 


 

دکتر فرزانه ذوالعلی

 

 

   - رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

   - دکترای اپیدمیولوژی 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: دانشیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۷

   ایمیل     zolalafarzaneh@gmail.com