۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

 

   - رئیس واحد تحقیقات و توسعه

   - دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   تلفن       ۳۱۳۲۵۴۱۵

   ایمیل     mhmhealth@gmail.com