۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

 ناهید خواجه‌پور

 

   - مدیر اجرایی

   - کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

 

   تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   ایمیل  khajehpour.nahid.87@gmail.com


 

 فاطمه آذین‌فر

 

   - مسئول امور مالی

   - کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

   تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   ایمیل  fazinfar@yahoo.com


 

 رضا شیخ‌زاده

 

   - مسئول IT

   - کارشناس ارشد نرم‌افزار

 

   تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   ایمیل    reza.jvn@gmail.com 


 

 سمیه برهانی

 

   - کارشناس IT

   - کارشناس ارشد هوش‌مصنوعی

 

   تلفن   ۳۱۳۲۵۴۰۲

   ایمیل    borhani.somaye@gmail.com 


 

منیره بلوچی

 

 

   - کارشناس پژوهش

   - کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

 

   تلفن       

   ایمیل     monirebalochi@yahoo.com


 

آتوسا پورشیخعلی

 

 

   - پژوهشگر همکار

   - دانشجوی دکترای پژوهشی آینده پژوهی در سلامت

 

   تلفن       

   ایمیل    atousa_prsh@yahoo.com


 

 علی مسعود

 

 

   - پژوهشگر همکار

   - دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری سلامت

 

   تلفن       

   ایمیل     ali.masoudmj@gmail.com


 

 یوسف شعبانی

 

 

   - پژوهشگر همکار

   - دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

   تلفن       

   ایمیل     u.shabani@kmu.ac.ir