۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

 

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 

 

 

   - دکترای سیاست گذاری سلامت

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   مرتبه علمی: استادیار

 

 

   ایمیل     va.yazdi@gmail.com