۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

هاجر حقیقی

 

 

   - کارشناس آموزش

   - کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

   تلفن      31325403 - 034

   ایمیل     haghighi.hajar@gmail.com