۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

کتب منتشر شده در مرکز مدیریت ارائه خدمات سلامت

 

 

 

 

 

 

              سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان جمهوری اسلامی ایران

                  تالیف: دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر محمد حسین مهرالحسنی، دکترمحمودرضا دهقانی،  

                  مریم اسماعیلی، اکرم جباری نژاد، دکتر رضا دهنویه             

 

 

 

 

                  

 

 

                   

                   

       نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، چالش‌ها و راهکارها

                                                   تالیف:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             طراحی و تحلیل پرسشنامه با تاکید بر اعتیاد پژوهی

                 تالیف: دکتر نوذر نخعی

                                                  فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             نیمرخ سلامت زنان در سی سال اخیر

                تالیف: پروین رضایی، مریم اسماعیلی، دکتر محمود رضا دهقانی، دکتر عصمت باروتی، سودابه طائری، هاجر شفیعیان

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             سند توسعه سلامت استان کرمان، تحلیل وضع موجود و راهبردها

                تالیف: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان با همکاری استانداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              بهبود کیفیت و کاهش هزینه در بهداشت و درمان با استفاده از رویکرد شش سیگما

              ( جلد1و2)

                  مترجمین: دکتر محمد حسین مهرالحسنی، دکتر وحید یزدی فیض آبادی

                                                                    فهرست مطالب