۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
تعداد بازدید : 2056

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

عضو هیئت موسس

 

درجه علمیدکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
مرتبه علمی: دانشیار

       

mhmhealth@gmail.com

                         

 

 

دکتر رضا دهنویه

عضو هیئت موسس

درجه علمیدکتری مدیریت خدمات بهداشتیدرمانی 
مرتبه علمی: دانشیار

       

rdehnavi@gmail.com

                         

 

 

 

دکتر محسن بارونی

عضو هیئت موسس

 

          درجه علمی: دکتری اقتصاد بهداشت

                         مرتبه علمی: دانشیار                                                      

 

                                                       

mohesenbarooni@gmail.com

                         

 


دکتر محمد نکویی مقدم

 

عضو هیئت موسس

 

درجه علمی: دکتری مدیریت بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار
 

       

saberamirzade@gmail.com

                         

 

دکتر نوذر نخعی

معاون مرکز

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

 

       

nakhaeen@gmail.com