۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

 

 

اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت براساس نوع عضویت

 

اعضای هیات موسس مرکز

 

 

 

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر رضا دهنویه

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکترمحسن بارونی

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکترمحمود نکویی مقدم

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر نوذرنخعی

 

عضو هیات علمی دانشکده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

  اعضای هیات علمی مرکز

 

                 

دکترابراهیم سلمانی ندوشن

 

عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

دکترمحمدرضا امیراسماعیلی

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر حسین ابراهیم پور

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر صدیقه امینی رنجبر

 

عضو هیات علمی دانشکده  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر رستم سیف الدینی

 

عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر حمیدرضا صفی خانی

 

قائم مقام محترم معاونت در امور برنامه ریزی شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت

 

دکتررضا گودرزی

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتراکرم خیاط زاده

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر اسما صابرماهانی

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکتر سمیه نوری حکمت

 

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، اقتصاد و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

دکترعلی فقیهی زرندی

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

دکترمحمد مهدی فداکار

 

عضو هیات علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان