۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

ماه : مرداد                             سال 1398                      تاریخ : 98/5/1               شماره:                                                   اصلاحیه

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

سه شنبه

1/5/98

GR

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر حاج محمدی

-

دکتر وفایی

-

دکتر فردیسی  محمودی

چهارشنبه

2/5/98

دکتر محمودی 

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

پنجشنبه

3/5/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر محمودی

دکترمحمودی

جمعه

4/5/98

-

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکترفردیسی

شنبه

5/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر مهرابی  

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر فردیسی

یکشنبه

6/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

7/5/98

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

8/5/98

GR

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر فردیسی

-

-

-

دکتر حاج محمدی ، محمودی

چهارشنبه

9/5/98

دکتر محمودی 

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

پنجشنبه

10/5/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

جمعه

11/5/98

-

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

شنبه

12/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر مهرابی  

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

13/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر مهرابی

دوشنبه

14/5/98

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

15/5/98

GR

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر محمودی

-

-

-

دکتر فردیسی ، حاج محمدی

چهارشنبه

16/5/98

دکتر محمودی 

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر محمودی

پنجشنبه

17/5/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

جمعه

18/5/98

-

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

شنبه

19/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر محمودی

دکتر شوقی

دکتر مهرابی  

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر حاج محمدی

یکشنبه

20/5/98

دکتر محمودی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر مهرابی

دوشنبه

21/5/98

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

22/5/98

GR

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر مهرابی

-

-

-

دکتر فردیسی

حاج محمدی ، محمودی

چهارشنبه

23/5/98

دکتر محمودی 

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر محمودی

دکتر محمودی

پنجشنبه

24/5/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

جمعه

25/5/98

-

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهرابی

شنبه

26/5/98

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر محمودی

دکتر شوقی

 

دکترمهرابی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر فردیسی

یکشنبه

27/5/98

دکتر محمودی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

28/5/98

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

29/5/98

GR

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر مهرابی (درمانی)

-

دکتر مهرابی

-

-

دکتر فردیسی ، حاج محمدی
 ، محمودی

چهارشنبه

30/5/98

دکتر محمودی 

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

پنجشنبه

31/5/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

 

رونوشت:                               مدیرگروه جراحی فک وصورت                                          معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی            دکترجواد فاریابی                                                                          دکتر امیررضا صادقی فر