۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين

ماه : فروردین                             سال 1398                                      تاریخ : 1/1/98                                                            شماره:

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

سه شنبه

28/12/97

GR

دکتر بهاری

-

-

دکتر افشاری پور ، محمودی ، آسایش

دکتر شوقی

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،
حاج محمدی ، مهرابی

چهارشنبه

29/12/97

-

دکتر بهاری

-

-

-

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

پنجشنبه

1/1/98

-

دکتر بهاری

-

-

-

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

جمعه

2/1/98

-

دکتر بهاری

-

-

-

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

شنبه

3/1/98

-

دکتر بهاری

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

4/1/98

-

دکتر بهاری

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دوشنبه

5/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

سه شنبه

6/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

چهارشنبه

7/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهرابی

دکتر وفائی

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

پنجشنبه

8/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

9/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

شنبه

10/1/98

-

دکتر سلطانیان زاده

دکترحاج محمدی

دکتر وفائی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

یکشنبه

11/1/98

-

دکتر احراری

دکتر حاج محمدی

دکتر وفائی

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

12/1/98

-

دکتر احراری

دکتر حاج محمدی

دکتر وفائی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

13/1/98

-

دکتر احراری

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

چهارشنبه

14/1/98

-

دکتر احراری

دکتر افشاری پور

دکتر وفائی

-

-

دکتر افشاری پور

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

15/1/98

-

دکتر احراری

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

دکتر افشاری پور

جمعه

16/1/98

-

دکتر احراری

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

دکتر افشاری پور

شنبه

17/1/98

دکتر افشاری پور

دکتر احراری ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکترفاریابی ، محمودی، مهرابی

دکتر وفائی

دکتر افشاری پور

دکتر افشاری پور

یکشنبه

18/1/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ،سلطانیان

دکتر حاج محمدی

دکتر وفائی

دکتر افشاری پور

آسایش، محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر فاریابی

دوشنبه

19/1/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی، آسایش ، محمودی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

20/1/98

GR

-

-

-

-

دکترشوقی

-

دکتر فاریابی ، حاج محمدی
افشاری پور ، فردیسی ، مهرابی

چهارشنبه

21/1/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ،  مهدیزاده

دکتر افشاری پور، مهرابی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی،

آسایش

دکتر وفائی

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

22/1/98

دکتر مهرابی

دکتراحراری ،سلطانیان

-

-

-

-

دکتر مهرابی

ی

دکتر مهرابی

جمعه

23/1/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

شنبه

24/1/98

دکتر افشاری پور

دکتر احراری ، سلطانیان

دکتر فردیسی

دکتروفائی

دکتر فاریابی

مهرابی، محمودی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر افشاری پور

یکشنبه

25/1/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر افشاری پور ، آسایش، محمودی

دکتر وفائی

-

دکتر فاریابی

دوشنبه

26/1/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، سلطانیان

دکتر فاریابی

دکتر وفائی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکترحاج محمدی

سه شنبه

27/1/98

GR

-

-

-

-

دکتر وفائی

-

دکتر فاریابی ،حاج محمدی ، فردیسی ، مهرابی ،افشاری پور

چهارشنبه

28/1/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، سلطانیان

دکتر فشاری پور ، مهرابی

دکتر وفائی

دکتر حاج محمدی،

آسایش

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

29/1/98

دکتر مهرابی

دکتر احراری  ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

دکتر مهرابی

جمعه

30/1/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

شنبه

31/1/98

دکتر افشاری پور

دکتر احراری ، سلطانیان

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکترفاریابی ، محمودی، مهرابی

دکتر وفائی

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

 

رونوشت:                      مدیرگروه جراحی فک وصورت                                     معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی      دکترجواد فاریابی                                                                          دکتر شهبـــا