۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

ماه : خرداد                                   سال 1398                            تاریخ : 1/3/98                                                            شماره:

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

چهارشنبه

1/3/98

دکتر مهرابی 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی، آسایش

دکتر وفایی

دکتر فاریابی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

2/3/98

دکتر مهرابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

جمعه

3/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

شنبه

4/3/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر مهرابی

دکتر وفایی

دکتر فاریابی  ، محمودی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

یکشنبه

5/3/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر مهرابی ، آسایش ، محمودی

دکتر وفایی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

6/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

سه شنبه

7/3/98

GR

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،

مهرابی

چهارشنبه

8/3/98

دکتر مهرابی 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

دکتر  شوقی

دکتر فاریابی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

9/3/98

دکتر مهرابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

جمعه

10/3/98

-

 دکتر بهاری ،احراری،مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

شنبه

11/3/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی ،محمودی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

یکشنبه

12/3/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر مهرابی ، آسایش ، محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

13/3/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی ،  محمودی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

14/3/98

-

-

-

-

-

-

-

-

چهارشنبه

15/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

پنجشنبه

16/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

جمعه

17/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

شنبه

18/3/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر مهرابی

دکتر وفایی

دکتر فاریابی ،محمودی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

یکشنبه

19/3/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر مهرابی ، آسایش ، محمودی

دکتر وفایی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

20/3/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی ،  محمودی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

21/3/98

GR

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،

حاج محمدی

چهارشنبه

22/3/98

دکتر مهرابی 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

دکتر شوقی

دکتر فاریابی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

23/3/98

دکتر مهرابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

جمعه

24/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

شنبه

25/3/98

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر مهرابی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی ،محمودی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی

دکتر مهرابی

یکشنبه

26/3/98

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر مهرابی ، آسایش ، محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

27/3/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی ،  محمودی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

28/3/98

GR

-

-

-

دکتر فردیسی ،

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی

حاج محمدی ، مهرابی

چهارشنبه

29/3/98

دکتر مهرابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

دکتر وفایی

دکتر فاریابی

دکتر فردیسی

پنجشنبه

30/3/98

دکتر مهرابی

دکتر بهاری ، احراری، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

-

جمعه

31/3/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

 

رونوشت:                               مدیرگروه جراحی فک وصورت                                          معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی            دکترجواد فاریابی                                                                          دکتر امیررضا صادقی فر