۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

ماه : دی                    سال 1397                               تاریخ : 1/10/97                                                          شماره:

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

شنبه

1/10/97

دکتر افشاری پور

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر مهدیزاده ، شوقی

دکترفاریابی، مهرابی

 آسایش ، محمودی

دکتر احراری ، وفائی

دکتر افشاری پور

دکتر فردیسی

یکشنبه

2/10/97

دکتر فاریابی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر نیلی ، شوقی

دکتر افشاری پور

آسایش ، محمودی

دکتر بهاری ، وفائی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

3/10/97

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، شوقی

دکتر فردیسی ،

دکتر آسایش ، محمودی

دکتر نیلی ، وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

4/10/97

GR

-

-

-

دکترافشاری پور

آسایش ، محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر فاریابی ،فردیسی ،

حاج محمدی ،  مهرابی

چهارشنبه

5/10/97

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر افشاری پور ، مهرابی

دکتر مهدیزاده ، شوقی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

دکتر احراری ، وفائی

دکتر فردیسی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

6/10/97

دکتر مهرابی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

-

-

 

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

7/10/97

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

شنبه

8/10/97

دکتر افشاری پور

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، وفائی

دکتر فاریابی، مهرابی

آسایش، محمودی

دکترمهدیزاده ، شوقی

دکتر افشاری پور

دکتر فردیسی

یکشنبه

9/10/97

دکتر فاریابی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر نیلی ، شوقی

دکتر افشاری پور

آسایش، محمودی

دکتر بهاری ، وفائی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

10/10/97

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، وفائی

دکتر فردیسی

آسایش، محمودی

دکترمهدیزاده ، شوقی

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

سه شنبه

11/10/97

GR

-

-

-

دکتر حاج محمدی

آسایش، محمودی

دکتر وفائی

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،
افشاری پور ، مهرابی

چهارشنبه

12/10/97

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر افشاری پور، مهرابی

دکتر نیلی ، وفائی

دکتر حاج محمدی

آسایش

دکتربهاری ، شوقی

دکتر فردیسی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

13/10/97

دکتر مهرابی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

14/10/97

-

-

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

-

شنبه

15/10/97

دکتر افشاری پور

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، شوقی

دکتر فاریابی، مهرابی

آسایش، محمودی

دکترمهدیزاده ، وفائی

دکتر فاریابی

دکتر فردیسی

یکشنبه

16/10/97

دکتر  فاریابی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر حاج محمدی

دکتر نیلی ، وفائی

دکتر افشاری پور

آسایش، محمودی

 

دکتربهاری، شوقی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

17/10/97

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، شوقی

دکتر فردیسی

دکتر آسایش

دکترمهدیزاده ، وفائی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

18/10/97

GR

-

-

-

دکتر مهرابی

آسایش، محمودی

دکتر شوقی

-

دکتر فاریابی ،فردیسی ،
افشاری پور ، حاج محمدی

چهارشنبه

19/10/97

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر افشاری پور ، مهرابی

دکتر نیلی ، شوقی

دکتر حاج محمدی

آسایش

دکتر بهاری ، وفائی

دکتر فردیسی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

20/10/97

دکتر مهرابی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

21/10/97

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

-

شنبه

22/10/97

دکتر افشاری پور

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر فردیسی

دکتر بهاری ، وفائی

دکتر فاریابی ،مهرابی

آسایش، محمودی

دکتر نیلی ، شوقی

دکتر افشاری پور

دکتر فردیسی

یکشنبه

23/10/97

دکتر فاریابی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده ، شوقی

دکتر افشاری پور

آسایش، محمودی

دکتر احراری ، وفائی

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

24/10/97

دکتر حاج محمدی

دکتر سلطانیان ، احراری ، مهدیزاده

دکتر فاریابی

دکتر بهاری ، وفائی

دکتر فردیسی

آسایش، محمودی

دکتر نیلی ، شوقی

دکتر حاج محمدی

دکتر فاریابی

سه شنبه

25/10/97

GR

-

-

-

دکتر فردیسی

آسایش، محمودی

دکتر وفائی

-

دکتر فاریابی ، حاج محمدی
افشاری پور ، مهرابی

چهارشنبه

26/10/97

دکتر فردیسی

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر افشاری پور، مهرابی

دکتر مهدیزاده ، وفائی

دکتر حاج محمدی

آسایش

دکتر احراری ، شوقی

دکتر فردیسی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

27/10/97

دکتر مهرابی

دکترسلطانیان ، احراری، مهدیزاده

-

دکتر مهدیزاده، وفائی

-

-

فاریابی

دکتر مهرابی

جمعه

28/10/97

-

-

-

-

-

-

-

-

شنبه

29/10/97

دکتر افشاری پور

دکتر سلطانیان ، بهاری، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر نیلی  ، وفائی

دکتر فاریابی

آسایش، محمودی

دکتر احراری

دکتر حاج محمدی

دکتر مهرابی

یکشنبه

30/10/97

دکتر فاریابی

دکتر سلطانیان ، مهدیزاده ،

احراری

دکتر حاج محمدی

دکتر مهدیزاده شوقی

دکتر افشاری پور ، آسایش، محمودی

دکتر بهاری

دکتر مهرابی

دکتر حاج محمدی

 

رونوشت:                مدیرگروه جراحی فک وصورت                                     معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی      دکترجواد فاریابی                                                                    دکتر شهبـــا