۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

      ماه : تیر                      سال 1398                               تاریخ : 1/4/98                                    شماره:

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

شنبه

1/4/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکترافشاری پور ، مهرابی

دکتر وفائی

دکتر فاریابی  ، محمودی

-

دکتر فردیسی

دکتر افشاری پور

یکشنبه

2/4/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

-

-

دکتر مهرابی

دوشنبه

3/4/98

دکتر  محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر وفائی

دکتر افشاری پور ، محمودی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

4/4/98

GR

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی مهرابی

چهارشنبه

5/4/98

دکتر افشاری پور 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

پنجشنبه

6/4/98

دکتر مهرابی

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

دکتر مهرابی

جمعه

7/4/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

دکترفردیسی

شنبه

8/4/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکترافشاری پور ، مهرابی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی ،محمودی

-

دکتر مهرابی

دکتر فردیسی

یکشنبه

9/4/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفائی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

-

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

10/4/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر افشاری پور ،  محمودی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

11/4/98

GR

دکتر احراری ، نیلی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ، مهرابی ، افشاری پور

چهارشنبه

12/4/98

دکتر افشاری پور

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

-

دکتر فاریابی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

13/4/98

دکتر مهرابی

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

14/4/98

-

-

-

-

-

-

دکتر افشاری پور

دکترمهرابی

شنبه

15/4/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکترافشاری پور ، مهرابی

دکتر وفایی

دکتر فاریابی ،محمودی

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

16/4/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

-

-

دکتر فاریابی

دوشنبه

17/4/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر وفایی

دکتر افشاری پور ،  محمودی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

18/4/98

GR

-

-

-

دکتر مهرابی

محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، فردیسی ،

افشاری پور ،حاج محمدی

چهارشنبه

19/4/98

دکتر افشاری پور 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفایی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

-

دکتر فاریابی

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

20/4/98

دکتر مهرابی

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر فاریابی

جمعه

21/4/98

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر مهرابی

شنبه

22/4/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر افشاری پور ، مهرابی

دکتر شوقی

دکتر فاریابی ، محمودی

-

دکتر افشاری پور

دکتر حاج محمدی

یکشنبه

23/4/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

-

-

دکتر فاریابی

دوشنبه

24/4/98

دکتر حاج محمدی

 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر شوقی

دکتر افشاری پور ،  محمودی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

25/4/98

GR

-

-

-

دکتر فردیسی  محمودی

-

-

دکتر فاریابی ، مهرابی ،

افشاری پور ،حاج محمدی

چهارشنبه

26/4/98

دکتر افشاری پور

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر شوقی

دکتر حاج محمدی ، آسایش

-

دکتر افشاری پور

دکتر افشاری پور

پنجشنبه

27/4/98

دکتر مهرابی

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر مهرابی

دکتر مهرابی

جمعه

28/4/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فاریابی

دکتر فاریابی

شنبه

29/4/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر افشاری پور ، مهرابی

دکتر وفایی

دکتر فاریابی ،محمودی

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

30/4/98

دکتر فاریابی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر شوقی

دکتر فردیسی ، آسایش ، محمودی

-

-

دکتر حاج محمدی

دوشنبه

31/4/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فاریابی

دکتر وفایی

دکتر افشاری پور ، محمودی

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

 

رونوشت:                    مدیرگروه جراحی فک وصورت                           معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه معاون آموزشی      دکترجواد فاریابی                                            دکتر امیررضا صادقی فر