۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

      ماه : شهریور                               سال 1398                          تاریخ : 1/6/98                                   شماره:                                      

ایام هفته

تاریخ

استاد اتاق عمل

رزیدنت اتاق عمل

استاد درمانگاه

رزیدنت درمانگاه و بخش

استاد دانشکده

رزیدنت  دانشکده

استاد آنکال

راند بخش

جمعه

1/6/98

-

-

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

شنبه

2/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

-

دکتر شوقی

-

-

دکتر محمودی

دکتر محمودی

یکشنبه

3/6/98

دکتر محمودی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

-

-

-

دکتر محمودی

دوشنبه

4/6/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر محمودی 

دکتر شوقی

-

-

دکتر محمودی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

5/6/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

GR

چهارشنبه

6/6/98

دکتر محمودی 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

-

-

دکتر محمودی

دکتر محمودی 

پنجشنبه

7/6/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

جمعه

8/6/98

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

شنبه

9/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

-

دکتر شوقی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی

یکشنبه

10/6/98

دکتر محمودی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

-

-

-

دکتر محمودی

دوشنبه

11/6/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

12/6/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

GR

چهارشنبه

13/6/98

دکتر محمودی 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر محمودی 

پنجشنبه

14/6/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

جمعه

15/6/98

-

-

-

-

-

-

دکتر حاج محمدی

-

شنبه

16/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

-

دکتر شوقی

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

17/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

-

-

-

دکتر فردیسی

دوشنبه

18/6/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

-

دکتر فردیسی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

19/6/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

GR

چهارشنبه

20/6/98

دکتر محمودی 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

-

-

دکتر محمودی

دکتر محمودی 

پنجشنبه

21/6/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

جمعه

22/6/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

شنبه

23/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

-

دکتر شوقی

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

24/6/98

دکتر محمودی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

-

-

-

دکتر فردیسی

دوشنبه

25/6/98

دکتر حاج محمدی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر محمودی

دکتر شوقی

-

-

دکتر حاج محمدی

دکتر حاج محمدی

سه شنبه

26/6/98

GR

-

دکتر مهرابی (درمانی)

-

-

-

-

GR

چهارشنبه

27/6/98

دکتر محمودی 

دکتر احراری ، نیلی

دکتر فردیسی

دکتر وفائی

-

-

-

دکتر محمودی 

پنجشنبه

28/6/98

دکتر مهرابی(درمانی)

دکتر احراری ، نیلی

-

-

-

-

دکتر محمودی

-

جمعه

29/6/98

-

-

-

-

-

-

دکتر فردیسی

-

شنبه

30/6/98

دکتر فردیسی

دکتر احراری ، نیلی

-

دکتر شوقی

-

-

دکتر فردیسی

دکتر فردیسی

یکشنبه

31/6/98

دکتر محمودی

دکتر احراری ، نیلی

دکتر حاج محمدی

دکتر وفایی

-

-

-

دکتر فردیسی

 

رونوشت:                            مدیرگروه جراحی فک وصورت                                          معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

- دبیرخانه – معاون آموزشی       دکترجواد فاریابی                                                                          دکتر امیررضا صادقی فر