۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

    ماه:   شهریور                          سال :     1398                                 تاریخ:  1/6/1398                                شماره :275

روز

تاریخ

رزیدنت سال چهارم

رزیدنت سال سوم

رزیدنت سال دوم

رزیدنت سال اول

رزیدنت آنکال مشاوره

جمعه

1/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

شنبه

2/6/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

یکشنبه

3/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

4/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

سه شنبه

5/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

چهارشنبه

6/6/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

پنجشنبه

7/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

جمعه

8/6/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

شنبه

9/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

یکشنبه

10/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

دوشنبه

11/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

سه شنبه

12/6/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

چهارشنبه

13/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

14/6/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

جمعه

15/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

شنبه

16/6/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

یکشنبه

17/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

دوشنبه

18/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

سه شنبه

19/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

چهارشنبه

20/6/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

پنجشنبه

21/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

جمعه

22/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

شنبه

23/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

یکشنبه

24/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

دوشنبه

25/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

سه شنبه

26/6/98

دکتر احراری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

چهارشنبه

27/6/98

دکتر سلطانیان زاده

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

پنجشنبه

28/6/98

دکتر بهاری

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

جمعه

29/6/98

دکتر احراری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

شنبه

30/6/98

دکتر سلطانیان زاده       

دکتر نیلی

 

دکتر وفایی

دکتر نیلی

یکشنبه

31/6/98

دکتر بهاری

دکتر مهدیزاده

 

دکتر شوقی

دکتر مهدیزاده

 
 رونوشت:                          مدیرگروه جراحی فک وصورت                                     معاون آموزشی مرکزآموزشی درمانی شهیدباهنر

 - دبیرخانه - معاون آموزش             دکترجواد فاریابی                                                      دکتر امیررضا صادقی فر