۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

     دکتر جواد فاریابی

    مرتبه علمیدانشیار

    متخصص جراحی فک و صورت

                        سمت : مدیر گروه                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

   

   دکتر سورنا فردیسی

   مرتبه علمی :استادیار

 متخصص جراحی فک وصورت

   سمت :  معاون اموزشی گروه ورئیس بخش

   

   

 

 

 

 

   دکتر سعید حاج محمدی

   مرتبه علمی : استادیار

 متخصص جراحی فک وصورت

   سمت : عضوهیات علمی گروه 

 

 

 

 

    دکتر الهام افشاری پور

    مرتبه علمی : استادیار

   متخصص جراحی فک و صورت

   سمت : عضو هیات علمی گروه

 

 

 

 

   دکتر هدی مهرابی زاده هنرمند

  مرتبه علمی : استادیار

  متخصص جراحی فک و صورت

  سمت :عضو هیات علمی گروه