۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد

             تعداد تخت: 13

             ضریب اشغال :58.77