۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

معرفی مسئول امور اداری مرکز بهداشست شهرستان کرمان


 

 مهدی جاویدی

 

سمت:مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 

 


سوابق فعالیت:

* 2 سال مسئول امور اداری مرکز بهداشت کرمان

* 3 سال مسئول گسترش مرکز بهداشت کرمان 

*20سال مسئول گسترش شهرستان زرند

* 2 سال مسئول دارویی شهرستان زرند

-* مسئول بهورزی شهرستان زرند 

* 3 سال مسئول دانش مدارس


 

 

حسن کریمی

 

سمت:جانشین مسئول امور اداری

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 

 


شرح وظایف:

 

  *    نظارت بر ورود و خروج کارکنان

  *    نظارت بر امور واحد نقلیه و خدمات

   *    نظارت بر امور کارگزینی و دبیرخانه     

   *    نظارت بر امور ساختمانی و قراردادها
   
    *  نظارت و کنترل انبار تجهیزات و تاسیسات   

    * نظارت و کنترل ماموریت های پرسنل       

*    کنترل و نظارت بر مصرف حامل های انرژی در واحد های تابعه            

 

 

 

 مهدی جاویدی

 

سمت:مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد