۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

معرفی واحد گسترش


نام: سید مسعود

نام خانوادگی: موسوی

سمت: مسئول واحد گسترش

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای با مدرک MPH

شماره تماس :32113011

 

 

 


سوابق فعالیت: 

 

سال ۷۸ واحد پیشگیری بصورت قراردادی در حوزه معاونت بهداشتی و بصورت استخدامی پزشک گلباف و جوشان - سال ۸۰ به مدت ۶ سال بعنوان مسئول مرکز بهداشتی درمانی ماهان -سال ۸۹ پزشک مشاوره ازدواج و به مدت ۳ سال مسئول مشاوره قبل از ازدواج و از سال ۹۳ مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 


نام: هما 

نام خانوادگی: جمعه زاده

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس :31215834

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

نیرو انسانی واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 


نام: اقدس

نام خانوادگی: زینلی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس :31215834

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

مرکز بهداشت بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 امور پزشک خانواده

 

 

 

 


 

 


نام: سمیه 

نام خانوادگی: غزنوی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:32113011

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

مرکز بهداشت شهرستان واحد گسترش

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

امور پزشک خانواده و نیروی انسانی

 

 

 


 


نام: فاطمه 

نام خانوادگی: نظری

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شماره تماس:32123478

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

مراکز بهداشتی درمانی - واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

امور مربوط به طرح تحول سلامت

 

 

 


 


نام: شهناز

نام خانوادگی: شهدادی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:32123478

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

امور مربوط به طرح تحول سلامت و امور پزشک خانواده و سامانه سیب

 

 

 

 


 


نام: روح انگیز

نام خانوادگی: ارجمندی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس:32123478

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

معاونت فنی - آموزش سلامت - واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

طرح تحول سلامت و امور مربوط به جمعیت

 

 

 

 


 


شرح وظایف واحد:

 

* بررسی نیاز نیروی طرحی واحدهای  مربوطه وارسال اعلام نیاز به معاونت بهداشتی در ابتدای هرماه و 
 
توزیع  نیروهای طرحی و ما با هماهنگی واحدهای مربوطه 
 
* پوشش کشیک پزشکان و سایر نیروهای شاغل در اورژانس های مناطق تابعه   
 
* بررسی نیازهای تعمیراتی و تجهیزاتی مراکز تابعه واعلام به معاونت بهداشتی وهماهنگی جهت
 
 جایگزینی پزشک و مامای جانشین در مواقع مرخصی پزشک وماما به تعداد روزها* 
 
 تهیه و اجرای برنامه زمانبندی پایش عملکرد مراکزمجری برنامه پزشک خانواده باهماهنگی واحد *
 
نقلیه،بهداشت  خانواده ، پیشگیری،اموردارویی وارسال پسخوراند به واحدهای پایش شده 
 
 
* اعلام تغیرات و جابجایی های مربوط به برنامه پزشک خانواده به حسابداری جهت پرداخت حقوق
 پوشش مراکز مجری پزشک خانواده به تعداد توسط پزشک جانشین وتوسط پزشک دوم مرکز وتوسط 
 
 
پزشکان اورژانس و ماما جانشین در مواقع مرخصی ماماهای شاغل در برنامه 
 
 
محاسبه جمعیت و کیلومتر مسافت های تحت پوشش تیم سلامت جهت محاسبه حقوق پزشک وماما شاغل در*
 
برنامه پزشک خانواده
*عقد قرارداد با داروخانه خصوصی جهت ارائه خدمات دارویی بیمارستان و کلینیک جهت ارائه خدمات
 
 
پاراکلینیکی و ویزیت
 
 *تحویل فرمهای اطلاعاتی روستا از مراکز توسط کاردانها به واحد گسترش و کنترل نهایی فرمها و سپس ثبت
 
اطلاعات روستا و شهر در برنامه .HNIS
 
 تحویل زیجهای حیاتی از مراکز وکنترل نهایی توسط کارشناسان واحد و تحویل به معاونت بهداشتی وثبت در *
 
برنامه وسپس تحویل زیجهای بروز شده از معاونت بهداشتی و تحویل به مراکز
 
* توزیع زیج حیاتی جدید به مراکز جهت ثبت اطلاعات جمعیتی و بروز کردن اطلاعات جمعیتی در برنامه
 
* فرخوان پزشکان جهت مراکز بدون پزشک مجری پزشک خانواده واستقرار پزشک در مرکز
 
* محاسبه جمعیت شهری و روستایی مراکز تابعه براساس اطلاعات جمعیتی اعلام شده و تفکیک گروهای 
 
سنی
 
 
*بازدید مشترک واحد گسترش و بیمه خدمات درمانی جهت پایش پزشکان خانواده
 
* جمع آوری آمار ماهیانه و آمارسه ماهه مجری برنامه پزشک خاواده کنترل و بررسی ورفع اشکال آمار 
 
جهت ثبت سیستم وارسال آمار از طریق ایمیل به معاونت بهداشتی 
 
 
* اعلام روزانه عدم حضور پزشکان وماماهای شاغل در برنامه اداره بیمه خدمات درمانی
 
* تأمین نیروی انسانی جهت مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و تابعه
 
* تأمین منابع, تجهیزات پزشکی و اداری, ساختمانی و نیروی انسانی لازم جهت مراکز