۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی واحد جلب مشارکت های مردمی 

 


نام: مینا

نام خانوادگی: شرفی

سمت: مسئول واحد رابطین

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس :31215830

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

واحد رابطین

 

 


شرح وظایف:

 

* برنامه ریزی جهت همکاری مردم با برنامه های بهداشت در سطح شهرستان

* ایجاد و امکان مشارکت عملی مردم در ایجاد و راه اندازی واحد های بهدشتی

*ایجاد تقویت مکانیسم های مناسب برای همکاریهای بین بخشی در امور مربوط به برنامه جلب مشارکت جامعه

* شرکت در شوراهای بهداشتی با توجه به شرایط و وضعییت خاص برنامه های جلب مشارکت جامعه

*ایجاد هماهنگی های لازم و همکاری با سایر واحدهای تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی و تعیین اولویت درخصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند

* برنامه ریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت در بخش های مختلف توسعه بر اساس خط مش های تعیین شده وایجاد انگیزه برای تداوم مشارکت مردم

* تماس با مربیان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه خود وجلب همکاری با اولیای مدارس در ارتقا سطح بهداشت منطقه

*کسب اطلاعات جمعیتی در مورد مناطق تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان با توجه به اهداف برنامه وچگونگی اجرای آن

*انتخاب مرکز مناسب از لحاظ جغرافیایی و دسترسی مردم به خدمات بهداشتی به منظور اجرای طرح مشارکت مردم جامعه

 *تجزیه و تحلیل و کنترل و تهیه آمار جلب مشارکت بر اساس برنامه های تعیین شده

تهیه جداول اطلاعاتی و نمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی 

* برنامه ریزی جهت آموزش و آشنایی پرسنل مراکز برای اجرای برنامه های مشارکت مردم

جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردم و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان 

نظارت در شرکت کردن کلیه واحدهای تشکیل دهنده مرکز در استفاده از ساختار برنامه مشارکت مردم

* انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق