۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی واحد بهورزی 

 


نام:مهین 

نام خانوادگی: مومنی 

سمت: مسئول مرکز 

مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت عمومی و دانشجوی ارشد

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

کاردان مناطق جوپار و گلباف و مری رابطین- مربی و مدیرمرکز آموزش بهورزی کرمان

 

 


شرح وظایف:

 

مدیر مرکز- سرپرستی امور اداری و فنی مرکز 

 

 


 


نام:فاطمه 

نام خانوادگی: کرمی

سمت:جانشین مرکز

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت خانواده

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

کاردان منطقه خنامان - مربی کرمان 

 

 


شرح وظایف:

 

 

مربی بهداشت خانواده 

 

 


 


نام: فیروزه 

نام خانوادگی: دادرس

سمت: مربی مامایی

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی و دانشجوی ارشد

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

ماما  کهنوج - ماما مراکز کرمان - مربی کرمان

 

 


 


نام: فروغ 

نام خانوادگی: علی نژاد

سمت: مربی بیماری ها

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی و دانشجوی ارشد

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

کاردان منطقه و کارشناس بیماری ها ومربی زرند و کرمان

 

 


 


نام: نرگس 

نام خانوادگی: شمس الدین سعید

سمت: مربی بیماری ها

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی و دانشجوی ارشد

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

کاردان منطقه بردسیر وزنگی آباد - مربی کرمان

 

 


 


نام: مریم 

نام خانوادگی: ثمررخی

سمت: مربی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت محیط و دانشجوی ارشد

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

کاردان و کارشناس بهدات محیط مراکز کرمان- مربی کرمان

 

 


 


نام: فاطمه 

نام خانوادگی: موسوی

سمت: مربی پرستاری

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

 

 


سوابق فعالیت:

 

پرستار در شهرستان های ریگان و بردسیر - مربی کرمان

 

 


 


نام: عالمه 

نام خانوادگی: پیدایش

سمت: مربی بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی 

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

کاردان منطقه چترود- مسئول و کارشناس گسترش ریگان و بم- مراقب سلامت کرمان

 

 


 


نام: لیلا

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: مربی  واگیر

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی 

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

 

کاردان،کارشناس بهداشت خانواده-کارشناس آموزش و مشاوره ازدواج و تالاسمی ریگان - مربی

 

 

 


 


نام: حسین 

نام خانوادگی: حاجملک

سمت: سرایدار و کارپرداز

مدرک تحصیلی: ابتدایی

 

 

 


شرح وظایف:

 

انجام امور اداری و کارپردازی

 

 


 


نام: معصومه 

نام خانوادگی: معین الدینی

سمت: سرایدار

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

 


سوابق فعالیت:

 

سرایدار دادبین و مرکز بهداشت و بهورزی

 

 


شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی

 

 

الف: پذيرش و آموزش 

 

توجيه برنامه در روستاهاي اصلي و قمر هر خانه بهداشت و جلب همكاري مردم شوراي اسلامي ، معتمدان محلي و غيره

برقراري ارتباط با خانواده ها و جستجوي نفرات واجد شرايط براي ارائه خدمات بهداشتي درماني و توجيه ارزش اين خدمات

تنظيم و نشر آگهي پذيرش بهورز بومي در روستاهاي مورد نظر

جمع آوري مدارك مورد نياز داوطلبان و تنظيم پرونده براي آنان

برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه براي انتخاب نفرات برتر از بين داوطلبان بومي هر محل و معرفي آنان به هسته گزينش

اعلام اسامي پذيرفته شدگان براي ثبت نام وتكميل پرونده در مركز آموزش بهورزي

فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مركز آموزش بهورزي

تامين امكانات رفاهي دانش آموزان

برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري عملي و كار آموزي و تربيت حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشي

انجام امتحانات هر پايه در طول دوره بهورزي

تامين محيط سالم اجتماعي براي دانش آموزان در حال تحصيل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

ارائه گزارش پيشرفت برنامه هاي رئيس مركز بهداشت شهرستان

برپايي اردوهاي فعالي علمي ، فرهنگي ، تفريحي دانش آموزان بهورزي در معيت مربيان

 

ب: باز آموزي و نظارت

 

پايش وارزشيابي علمي خانه هاي بهداشت به همراه تیم پایش مرکز بهداشت به منظور تعيين نيازهاي آموزشي بهورزان

همکاری با مرکز بهداشت دراستخراج و تجزيه وتحليل  نتايج نيازسنجي ها و اولويت بندي آموزشي بهورزان

تدوين ، تنظيم و اجراي برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي بر اساس نيازسنجي ها

ازشيابي مستمر برنامه هاي بازآموزي بهورزان با مشاركت ساير واحدهاي بهداشتي

تنظيم ، اجرا و ارزشيابي برنامه بازآموزي كاردانهاي ناظر مراكز بهداشتي درماني با مشاركت مركز بهداشت شهرستان

 

ج : سایر وظایف

 

 تدوين ، تنظيم و اجراي دوره هاي آموزشي جهت كاركنان در بدو خدمت با مشاركت مركز بهداشت

مشاركت با مركز بهداشت شهرستان در برگزاري دوره هاي آموزش پزشكي جامعه نگر

شركت و حضور فعال در جلسات آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان و كميته هاي مرتبط با آموزش در شهرستان

شركت و حضور فعال در تيم هاي نظارتي مركز بهداشت شهرستان

تشكيل جلسات شوراي مربيان به صورت ماهيانه و بررسي وضعيت دانش آموزان بهورزي

تشكيل جلسات شوراي بهورزي شهرستان با حضور نمايندگان بهورزان و بررسي مشكلات خانه ها و مراكز و 

انعكاس مشكلات استاني و كشوري به مركز بهداشت استان مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز 
بهداشت شهرستان .

 مشارکت در امور فنی بهورزان ( ارشیابی سالیانه - ارتقای شغلی – تغییر عنوان و......)

 همکاری با فصلنامه بهورز ، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفت