۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

معرفی واحد پایش و ارزشیابی

 


نام: مصطفی 

نام خانوادگی: شمسی

سمت: مسئول واحد پایش و ارزشیابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس :31215827

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

مسئول مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی کرمان - مرکز بهداشت شهرستان کرمان

 

 

 


 


نام: فرشته 

نام خانوادگی: جهانداری

سمت: جانشین مسئول واحد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس :31215827

 

 

 


سوابق فعالیت:

 

پایگاه های بهداشتی - مرکز بهداشت شهرستان کرمان