۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی واحد آمار 

 


نام: حسنی

نام خانوادگی: جهانشاهی

سمت: مسئول واحد آمار

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 

 

 

 


 


نام: طاهره

نام خانوادگی:عسکری نِژاد

سمت: کارشناس واحد آمار

مدرک تحصیلی: لیسانس

 

 

 

 


 


نام:میترا

نام خانوادگی:نادری

سمت: کارشناس واحد آمار

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 

 

 


 


شرح وظایف واحد:

ثبت كامپيوتري آمارهاي ماهيانه ، فصلي ، ششماهه ، غربالگري و ...       

* آمارهاي ماهيانه : تنظيم خانواده ، واكسيناسيون ، بهداشت روان ، شيرمصنوعي ، مرگ و مير ، مراجعين سرپایی

 *آمارهاي فصلي : فشار خون ، ديابت ، دهان و دندان، بهداشت مدارس ، هیپوتییروییدی

* آمارهاي ششماهه : كودك سالم ، مانا 

 آمارهاي غربالگري : فشار خون ، ديابت  

* رفع نقص آمارهاي رسيده از مراكز

ارسال به موقع آمارها به استان

* تجزيه و تحليل آمارها و تهيه عملكرد 

* پيگيري براي چاپ فرم ها ( ۵۵ فرم) ، دفاتر (۱۰ دفتر ) ، كارتها ( ۵ كارت ) و پوشه خانوار

* توزيع فرم ها و دفاتر و كارتها و پوشه خانوار بين مراكز  

* آموزش دانشجويان و نيروهاي طرحي

* و ساير كارها متفرقه