۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن

معرفی واحد دارویی

 


نام: ساناز

نام خانوادگی: معمارزاده

سمت: مسئول واحد دارویی

مدرک تحصیلی: دکترای 

شماره تماس:۳۱۲۱۵۸۱۶

 

 

 


 


نام: بتول 

نام خانوادگی: قدسی

سمت: مسئول صدور کوپن شیر خشک

مدرک تحصیلی:

شماره تماس:۳۱۲۱۵۸۱۶

 

 

 


 


نام: معصومه 

نام خانوادگی: یزدان پناه

سمت: جانشین مسئول واحد

مدرک تحصیلی:

شماره تماس:۳۱۲۱۵۸۱۶

 

 

 


 


نام: مهدی

نام خانوادگی: عسکری

سمت:مسئول انبار دارویی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس:۳۱۲۱۵۸۱۶

 

 

 


 


شرح وظایف واحد:

 

* صدورکوپن شیر خشک          

* صدور رسید انبار داروئی (ورود دارو به انبار) 

*صدورخروج حواله انبار داروئی (خروج دارو از انبار) 

* توزیع دارو به مراکز پزشک خانواده    

* توزیع داروبه اورژانسهای (گلباف راین شهداد چترود اندوهجرد)         

* توزیع وسایل(تنظیم خانواده –مامایی-مکملها-شیرخشک-واکسیناسیون)به مراکز شهری ونقاط شهری

* توزیع داروهای خانه بهداشت به مرکز نقاط شهری

*توزیع داروهای( سل -مالاریا -سالک) به مرکز دادبین

* توزیع دارو ومتادون به مرکز مشاوره

* توزیع وسایل کمکهای اولیه به کاردان منطقه جهت مدارس نقاط شهری

* توزیع( شیر خشک ومکملها به شیر خوارگاه)

* توزیع وسایل( تنظیم خانواده- مکملها –شیرخشک )به ندامتگاه

* توزیع (سرنگ-پنبه-الکل) به پایگاههای بیمارستانها جهت تزریق واکسن

* توزیع داروبه سه مرکز شهری (طاهرآباد- سینا –سجادیه ارجمند)