۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی واحد بهداشت حرفه ای

 


نام: راحله

نام خانوادگی: تابع

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۷۶


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: اطهره

نام خانوادگی: نصری

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۷۶


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: مهدی

نام خانوادگی: سلاجقه

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۷۶


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: پدرام

نام خانوادگی: باقری

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۷۶


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 


نام: مهران

نام خانوادگی:همابین

سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۳۱۲۱۵۷۷۶


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 


شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای 

 

       ‌ برنامه ريزی

 

*        تهیه و تدوين برنامه عملياتي در سطح ستاد مرکز بهداشت شهرستان و مراکز بهداشتی درمانی  

*        برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي شغلی

*        تهیه و تدوین برنامه ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

*        و .....

 

      نظارت و پايش               *     پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني شهری روستایی شهرستان  

  *  نظارت بر عملكرد موسسات سلامت کار در سطح شهرستان

  *   نظارت بر وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها وکارخانجات سطح شهرستان  

  *        نظارت بر عملكرد کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع

  *     نظارت برعملکرد خانه های بهداشت کارگری

  *   نظارت برکنترل عوامل زیان آور درصنایع

  *  نظارت بر عملكرد بهسازی کارگاههای مشمول مشاغل سخت و زیان آور

  *      نظارت بر کنترل مواد شیمیایی در بخش های مختلف

 

 

هماهنگي درون بخش 

 

*        هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي

*        هماهنگي با گروه تخصصي گسترش شبکه ها در زمینه ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

 

هماهنگي برون بخش 

 

*        هماهنگي با مراجع قضائي و شوراهای حل اختلاف درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي

*       هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص همکاری در لاک و مهر واحدهاي متخلف وجلب متهمين

*      هماهنگي با سازمان دامپزشکی شهرستان

*        هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط

*    هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

*        هماهنگي با معاونت بهداشتی استان

*         هماهنگي با استانداري، فرمانداريها و بخشداريها

*        هماهنگی با سازمان کار وامور اجتماعی شهرستان

*        هماهنگی با مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

   هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی شهرستان  

*        هماهنگی با سازمان محیط زیست شهرستان  

 

   اقدامات اجرائی

 

*         اجراي ادغام بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه

*         اجراي برنامه بهداشت کشاورزی

*        اجراي برنامه طب کار(معاینات دوره ای شاغلین )

*         اجراي برنامه ساماندهی روشنایی در محیط کار

*     اجراي برنامه مقابله با صدا

*        اجراي برنامه ارگونومی

*         اجراي برنامه مشاغل سخت وزیان آور

 

    اندازه گیری عوامل زیان آور 

 

*        اجراي برنامه پایش و نظارت بهداشت حرفه ای در کارگاههای کمتراز ۵۰ نفر

*         اجراي برنامه طرح کاهش وکنترل سیلیکوزیس

    

    آموزش 

 

*         آموزش حين خدمت و بدو خدمت پرسنل بهداشت حرفه ای در زمينه برنامه های بهداشت حرفه ای از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

*        آموزش دانشجويان کار آموز بهداشت حرفه ای ارجاعی به مرکز بهداشت

*         آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت حرفه ای

*         آموزش رابطين

*         آموزش مدیران واحدهای تولیدی و شاغلین آنها

*        آموزش متصدیان صنوف تولیدی وفنی

*        آموزش کارشناسان  و کاردانان بهداشت حرفه ای و بهورزان

    

  پشتيبانی


 

*        پيگيري اعتبارات بهداشت حرفه ای

*        پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق اموراداري و مالي

*        پيگيري تجهيزات اندازه گیری آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

جمع آوری وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات 

 

 

 

 

*جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی و درمانی

*        تهيه كارنامه عملكرد سه ماهه، شش ماهه وساليانه

*ارسال پس خوراند آمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت و درمانی

*       تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات

*        ارسال آمار عملكرد شش ماهه و ساليانه پس از تصحيح و تجزيه و تحليل اطلاعات به 
معاونت بهداشتی