۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی واحد بهداشت مدارس

 


نام: اشرف السادات 

نام خانوادگی: حسینی

سمت: مسئول واحد بهداشت مدارس

مدرک تحصیلی:

تلفن تماس : ۳۲۱۱۳۱۸۳


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف: مسئول واحد گروه سنی 5- 18 سال - برنامه ریزی- پایش- ارزیابی

 

 

 

 


 

 


نام: مهدیه 

نام خانوادگی: شمسی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن تماس : ۳۲۱۱۳۱۸۳


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف: کارشناس مراقبت و آموزش گروه سنی 5-18 سال

 

 

 

 


 

 


نام: عصمت سادات

نام خانوادگی: اثنی عشری

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت خانواده

تلفن تماس : ۳۲۱۱۳۱۸۳


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف: کارشناس مراقبت و آموزش گروه سنی 5-18 سال

 

 

 


 


شرح وظایف واحد

*  جمع آوري، جمع بندي داده ها، تجزيه و تحليل اطلاعات، تهيه آمار واحد و گزارش به مراجع ذيربط.

* نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي مداخلات آموزشي در زمينه برنامه هاي بهداشت مدارس جهت گروههاي هدف برنامه هاي بهداشت 

مدارس (دانش آموزان، والدين، پرسنل، كاركنان مدارس و معلمين).


*  آموزش تكنولوژي جديد خدمات بهداشت مدارس از طريق پيش بيني و تهيه برنامه اجرايي آموزشی.

  هماهنگي و همكاري با ادارات آموزش و پرورش.*

*  تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان و مدارس در منطقه تحت پوشش.

*  انجام معاینات سالانه دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت

* هماهنگی با واحد بیماریها جهت انجام واکسیناسیون توام دانش آموزان اول دبیرستان

*تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس شهرستان(شهری و روستایی)و بازدید منظم از وضعیت بهداشت مدارس

*برقراری پایگاه سنجش جهت دانش آموزان پایه اول ابتدایی و انجام معاینات غربالگری  پزشکی  دندانپزشکی و تکمیل واکسیناسیون آنها

* انجام معاینات غربالگری و پزشکی دانش آموزان پایه اول راهنمایی و اول دبیرستان

* پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که پس از معاینه دچار اختلال بوده تا رفع نقص

* بررسی وضعیت بهداشتی کلیه مدارس با همکاری واحد بهداشت محیط

* تشکیل کمیته پدیکلوزیس  شیر مدرسه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت و آموزش وپرورش

*برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

* بررسی دانش آموزان از لحاظ پدیکلوزیس بصورت فصلی و توزیع شامپوی پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز

* ارسال پمفلت  پوستر و تراکت با عنوانهای مختلف بهداشتی به آموزش و پرورش جهت توزیع در بین مدارس تحت پوشش 

* برگزاری جلسات آموزشی در خصوص بهداشت مدارس جهت بهورزان و کاردانان مدارس

* بررسی نیازهای تجهیزاتی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی درخصوص اجرای برنامه های مدارس

تشکیل کمیته و شورای بهداشت مدارس به صورت فصلی با توجه به ضرورت اجرای برنامه ها

* همکاری و مشارکت در برگزاری کلیه مناسبتها (هفته سلامت، هفته بهداشت و درمان)

* تجزیه و تحلیل داده های آماری و گزارشات دریافتی

ثبت الکترونیک غبالگری گروه سنی ۱۸-۶ سال بصورت جداگانه در سه مقطع تحصیلی

*تکمیل شناسنامه سلامت دانشجویان پزشکی پیراپزشکی و ثبت الکترونیک شناسنامه آنها

اجرای برنامه سلامت جوانان ۱۸-۲۹ سال

بررسی مدارس مروج سلامت براساس  چک لیست ممیزی و ثبت الکترونیک آنها