۱۳۹۷ پنج شنبه ۳ خرداد

معرفی واحد سلامت دهان و دندان

 


نام: علی

نام خانوادگی: میر احمدی

سمت: مسئول واحد

مدرک تحصیلی: دندان پزشک

تلفن تماس :۳۱۲۱۵۸۱۸


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: ستاره

نام خانوادگی: رستمی

سمت: کارشناس واحد

مدرک تحصیلی: دندان پزشک

تلفن تماس :۳۱۲۱۵۸۱۸


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 

 


نام: رضوان

نام خانوادگی: داوری

سمت: کاردان بهداشت دهان

مدرک تحصیلی: کاردانی

تلفن تماس :۳۱۲۱۵۸۱۸


سوابق فعالیت:

 

 

 

 


شرح وظایف:

 

 

 

 


 


 شرح وظایف واحد:

 * برنامه ریزی اجرایی در راستای اهداف بهداشت دهان ودندان ،نظارت بر اجرای برنامه های تعیین
شده از طرف معاونت بهداشتی و کنترل نحوه و میزان فعالیت دندانپزشکان و بهداشتکاران دهان 
ودندان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان

* تهیه مواد کمک آموزشی از قبیل جزوه ،پوستر،اسلاید، پمفلت جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه و

آموزش مسئولین،مربیان بهورزی و کاردانهای بهداشت خانواده در خصوص بهداشت دهان ودندان در

سطح شهرستان

* جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز بهداشتی درمانی تابع شهرستان

* تهیه گزارش فعالیت های بهداشت دهان ودندان شهرستان

* پایش ونظارت بر عملکرد بهورزان منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی 

*ارئه خدمات پیشگیری مانند فلوراید تراپی و فیشورسیلانت در درمانگاهها و مهد کودکهای سطح 
شهرستان

* آموزش مدیران ،معلمین ،مربیان بهداشت مدارس و سایر گروههای غیر تخصصی در منطقه تحت 

پوشش 

* راه اندازی تجهیزات و یونیت دندانپزشکی ،تعمیر وسایل و تجهیزات دندانپزشکی