۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان

جذام


بیماریابی در بخشهای پوست و عفونی بیمارستانها و در صورت وجود بیمار انجام  اسمیر پوستی و درمان طبق پروتکل