۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

ایدزهماهنگی و پیگیری موارد از مرکز رازی ، جمع آوری آمار و ارسال به معاونت بهداشتی ، آموزش ایدز ، گروههای هدف و در معرض خطر ، پایش

   و نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی تابعه و خانه های بهداشت
 

  *ثبت وجمع اوری اطلاعات وگزارش گیری از بیمارستانها وگزارش دهی به معاونت بهداشتی

  *جمع اوری امار مربوطه 


روند کاری وشرح وظایف:
 

  *آموزش واطلاع رسانی وبرگزاری جلسات اموزشی وتشکیل جلسات درون بخشی وبرون بخشی
 

   *افزايش آمادگي ملي دربرابر اپيدمي شامل تهيه واكسن و تدارك دارو

 

   *كشف سريع اپيدمي جهت آمادگي مقابله و كنترل آن
 

    *برنامه ريزي جهت محدود سازي گسترش بيماري و كاهش عوارض و مرگ ومير

 

    *اقدام لازم جهت مواردگزارش شده مشکوک ونمونه گیری از مواردمشکوک و پیگیری لازم تاحصول نتیجه

 

     *فراهم نمودن وسایل و امکانات لازم

 

     *مشخص کردن پایگاههای دیده ور و نظارت مستمر بر فعالیت آنها