۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

 آنفلوانزا

 

 * تکمیل لیست خطی موارد مبتلا به مننژیت
 

   *ثبت وجمع اوری اطلاعات وگزارش گیری از بیمارستانها وگزارش دهی به معاونت بهداشتی

 

  *پیگیری موارد مشکوک به مننزیت مننگوکوکی
 


مراکززیرمجموعه:

مراکز بهداشتی درمانی  وبیمارستانها وپایگاه دیده ور آنفلوانزاروند کاری وشرح وظایف:

 *آموزش واطلاع رسانی وبرگزاری جلسات اموزشی وتشکیل جلسات درون بخشی وبرون بخشی
 

 *افزايش آمادگي ملي دربرابر اپيدمي شامل تهيه واكسن و تدارك دارو
 

  *بهبود كيفيت و پوشش مراقبت آنفلوانزا
 

   *تعمیم استفاده از واكسنهاي موجودبراورد ودرخواست وتوزیع واکسن برای افراد درمعرض خطر
 

   *كشف سريع اپيدمي جهت آمادگي مقابله و كنترل آن

 

   *برنامه ريزي جهت محدود سازي گسترش بيماري و كاهش عوارض و مرگ ومير
 

   *برگزاری جلسه آموزشی در رابطه با نظام مراقبت بیماری آنفلوانزا
 

   *اقدام لازم جهت مواردگزارش شده مشکوک ونمونه گیری از مواردمشکوک و پیگیری لازم تاحصول نتیجه
 

   *فراهم نمودن وسایل و امکانات لازم
 

    *ارسال نمونه موارد مشکوک آنفلوانزا به آزمایشگاه مرجع وآزمایشگاه ملی با تائید فوکال پوینت
 

    *مشخص کردن پایگاههای دیده ور و نظارت مستمر بر فعالیت آنها

 

    *ورود اطلاعات در سیستم آنلاین مراقبت بیماری آنفلوانزا
 

    *دراختیار قراردادن داروی ضد ویروسی اوسلتامیور به بیمارستان و...
 

    *برنامه ریزی برای تیم IHRواجرای برنامه های مراقبتی وآموزشی در پایگاه مراقبت مرزی هوایی مستقر در فرودگاه و پیگیری بیماران     

 

    *تجهیز پایگاه مراقبت مرزی
 

    *چاپ وتوزیع بروشور وپمفلت

 

     *نظارت وبازدید ازمراکز تحت پوشش
 

     *براورد سرنگ و... جهت واکسیناسیون

 

      *جمع اوری امار مربوطه