۱۳۹۸ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت

قلب وعروق


به مناسبت روز جهانی قلب هر ساله برنامه هایی اجرامیگردد ازجمله برگزاری همایش، انجام غربالگری فشارخون، تهیه پوستر

    

پمفلت،برگزاری کوهپیمایی و پیاده روی و آموزش به گروههای هدف
 

انجام غربالگری از خرداد ۱۳۹۱ در مراکز نمونه گیری دادبین،چترود،باغین،ماهان،شهداد،راین،گلباف،و پایگاههای (افاغنه) دشت زحمتکشان ، وحدت و مهرگان

در سال ۹۲ راه اندازی مرکز نمونه گیری در بیمارستان ارجمند و افضلی پور


روند برنامه :*آموزش مادر باردار در سطوح محیطی جهت انجام به موقع غربالگری

اموزش در بخش زایمان برای مراجعه به هنگام برای غربالگری

تهیه نمونه خون از پاشنه پای نوزاد در مرکز نمونه گیری

ارسال نمونه خون به آزمایشگاه دادبین

*گزارش موارد مشکوک از آزمایشگاه به مرکز بهداشت شهرستان

پیگیری فوری موارد مشکوک از مرکز بهداشت شهرستان جهت مراجعه مجدد نوزاد برای نمونه گیری

ارسال نمونه خون نوزاد به آزمایشگاه سپهر جهت انجام آزمایش تایید تشخیص

پیگیری جهت دریافت نتیجه آزمایش تایید تشخیص نوزاد از ستاد

تماس تلفنی با والدین نوزاد جهت دریافت نتیجه آزمایش از ستاد و درجریان گذاشتن وضعیت نوزاد

ارجاع مورد مشکوک به پزشک برنامه(آقای دکتر باوفا)

*در صورت بیمار بودن نوزاد ارجاع فوری به کلنیک pku بیمارستان افضلی پور جهت اقدامات بعدی بر حسب دستورالعمل 

ارجاع والدین نوزاد جهت مشاوره ژنتیک به مرکز دادبین(خانم دکتر محسنی)

ارسال فرم شماره ۵ بیمار به سطوح محیطی جهت مراقبت ویژه بیمار و مراقبت ویژه تنظیم خانواده