۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکز 12 فروردین

خ بهمنیار8 یا نادر 9 جنب عطاری قائم

فرنگیس دادور

 

32442685

 پایگاه طاهراباد

طاهرآباد – مقابل مجتمع آموزشی

دکتر معینی

 

32113636

 پایگاه لاله

ب امام حسن خ سعادت ابادی جنب سوپر مالک کوچه شماره 1

هانیه افضلی

 

32111769

 پایگاه پارس

بلوار کشاورز کوچه شماره 2

دکترصالحی

 

32110996

 پایگاه آزادگان

خیابان شفا  - ک 20

لیلی صفرزاده

 

32123451