۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزشهید اسدی

خ مدیریت کوچه 28

دکتر اسماعیلی

 

33110900

پایگاه باستانی پاریزی

باستانی پاریزی-ک 20

اسماء یوسفی

 

33112331

پایگاه نوریه

خ مدیریت – دانشکده داروسازی و پرستاری

محبوبه باقری

 

33122466

پایگاه عباسپور

خ برزو آمیقی مجتمع فاطمه الزهرا واحد یک

نزهت حسنی

 

33124215

پایگاه امام جواد

خ خامنه ای خامنه ای 35

پرناز الهامی

 

 

 

33111494