۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

نام مرکز / پایگاه بهداشتی درمانی

آدرس

نام مسئول

 

تلفن مرکز

مرکزسینا

بزرگراه امام خمینی – پانصد دستگاه

اشرف تاج الدینی

 

32514451

پایگاه مطهری

شهرک مطهری خ باب الحوائج کوچه ش5

معصومه شمسی

 

32117634

پایگاه مهر

چهارراه نیکزاد بلوار ابوالفضل کوچه شماره 4 فرعی دوم سمت چپ

ماندانا کریمی

 

32163454

پایگاه 

رستاخیز(ابوذر)

چهار راه نیک زاد بلوار نیکزاد کوچه شهید عباس ورزنده کوچه شماره 6

مریم محمد رفیعی

 

 

 

32513235

پایگاه 14معصوم

بلوار شاهد –کوچه قبل از پمپ بنزین

زهره خیری

 

 

9136792505